Облік доходів.

Види діяльності

Звичайна

- операційна діяльність (доход від реалізації, доходи - 70 рахунок, витрати – 90 рахунок; інша операційна діяльність доходи 71, витрати – 92, 93, 94 рахунки);

- фінансова діяльність (від участі в капіталі доходи – 72 рахунок, витрати – 96 рахунок, інша фінансові доходи, доходи – 73 рахунок витрати – 95 рахунок);

- інша звичайна діяльність (від реалізації фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів доходи – 74, витрати – 97 рахунок)

Надзвичайна діяльність

Доходи 75 рахунок витрати – 99 рахунок

Основна діяльність - це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

До інших видів звичайної діяльності відноситься інша операційна діяльність підприємства, крім виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), операційна оренда активів, реалізація оборотних активів (крім фінансових інвестицій тощо).

Надзвичайна подія - це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді. До надзвичайних подій відносяться стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії тощо та інші події, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації».Це рахунок пасивний, номінальний, операційний, розподільний. Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має субрахунки:

701 «Доход від реалізації готової продукції»;

702 «Доход від реалізації товарів»;

703 «Доход від реалізації робіт і послуг»;

704 «Вирахування з доходу».

До інших операційних доходіввідносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій): доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 «Інший операційнийдоход». Це рахунок пасивний, номінальний, операційний, розподільний.

За кредитом рахунка 71 «Інший операційний доход» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану" вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання впорядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 71 «Інший операційний доход» має субрахунки: і • 711 «Доход від реалізації іноземної валюти»; 1 • 712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»;

• 713 «Доход від операційної оренди активів»;

• 714 «Доход від операційної курсової різниці»;

• 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»;

• 716 «Відшкодування раніше списаних активів»;

• 717 «Доход від списання кредиторської заборгованості»;

• 718 «Доход від безоплатно одержаних оборотних активів»;

• 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

На субрахунку 711 «Доход від реалізації іноземної валюти» узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 «Доход від реалізації інших оборотних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку 713 «Доход від операційної оренди активів» узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність неє предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 «Доход від операційної курсової різниці» узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування завданих збитків.

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 «Доход від списання кредиторської заборгованості» узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності. Кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої термін позовної давності минув, відноситься на результати фінансово-господарської діяльності у наступному місяці після закінчення терміну позовної давності. В усіх інших випадках кредиторська і депонентська заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, підлягає перерахуванню підприємствами до бюджету не пізніше 10 числа наступного після закінчення терміну позовної давності місяця. Підлягає списанню і безнадійний податковий борг, в т. ч. пеня, нарахована на такий податковий борг, а також штрафні санкції.

На субрахунку 718 «Доход від безоплатно одержаних оборотних активів» узагальнюється інформація про безоплатно отримані підприємством оборотні активи.

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний доход», зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Доход від участі в капіталі— це доход від фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі— це метод обліку інвестицій, відповідно до якого балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Метод участі в капіталі застосовується для обліку інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства, які зазвичай є для інвестора пов'язаними сторонами.

Асоційованимназивається підприємство, в якому інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім, ні спільним підприємством інвестора. Суттєвий вплив означає повноваження брати участь у прийнятті рішень із фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль цієї політики. Вважається, що інвестор має суттєвий вплив, якщо він володіє 20 % або більше акцій (голосів) об'єкта інвестування.

Спільна діяльність— це господарська діяльність, яка є об'єктом спільного контролю двох або кількох сторін згідно з письмовою угодою між ними. Спільний контроль означає погоджений контрактом розподіл контролю за господарською діяльністю.

Дочірнімназивається підприємство, в якому інвестор володіє контрольним пакетом акцій і має можливість контролювати фінансово-господарську діяльність цього підприємства.

Підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною, вважаються пов'язаними сторонами.

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі призначено рахунок 72 «Доход від участів капіталі».Це рахунок пасивний, номінальний, операційний, розподільний. За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 72 «Доход від участі в капіталі» має субрахунки:

• 721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства»;

• 722 «Доход від спільної діяльності»;

• 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства».

На субрахунку 721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 722 «Доход від спільної діяльності» узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).

Для обліку витрат використовується рахунок 96

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

До інших фінансових доходіввідносяться доходи, одержані від фінансових інвестицій: дивіденди, відсотки, амортизація премії за інвестиціями в боргові цінні папери тощо.

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, котрі не обліковуються на рахунку 72 «Доход від участі в капіталі», призначено рахунок 73 «Інші фінансові доходи».Це рахунок пасивний, номінальний, операційний, розподільний. За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має субрахунки:

• 731 «Дивіденди одержані»;

• 732 «Відсотки одержані»;

• 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми або спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи».

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 -«Інші доходи».Це рахунок пасивний, номінальний, операційний, розподільний.

За кредитом рахунка 74 «Інші доходи» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 74 «Інші доходи» має субрахунки:

• 741 «Доход від реалізації фінансових інвестицій»;

• 742 «Доход від реалізації необоротних активів»;

• 743 «Доход від реалізації майнових комплексів»;

• 744 «Доход від неопераційної курсової різниці»;

• 745 «Доход від безоплатно одержаних активів»;

• 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунку 741 «Доход від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 «Доход від реалізації необоротних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Доход від реалізації майнових комплексів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Доход від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Доход від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів доход визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.