Курчаба Т.М.

К.н.ф.в. і с., доц..

Львівський Державний Університет Фізичної Культури

Економічна нерівність – це постійна характеристика всіх суспільних систем, крім суспільств, які добувають собі засоби на прожиток полюванням та збиранням дикорослих плодів. Класовий підхід утворює серцевину економічних нерівностей у сучасних суспільствах. Клас справляє великий вплив на наше життя. Але й наша дяльність ніколи повністю не детермінується класовим поділом: багато людей є соціально мобільними. Інші, навпаки, опиняються в ситуації бідності, з якої дуже важко вибратися. Відносна бідність – це, міра нерівності. Економічна нерівність впливає на конкурентні спроможності країни в глобальній економіці. Поширеною є думка, що найбільших успіхів у світовій економіці досягають ті індустріалізовані країни, де нерівності відносно низькі.

Слід зауважити, що аналізи стратифікації традиційно робилися з чоловічої точки зору. Це було почасти тому, що гендерні нерівності, як вважалося, лише віддзеркалюють класові відмінності. Це припущення викликає великий сумнів. Гендер впливає на стратифікацію в сучасних суспільствах до деякої міри, незалежно від поділу на класи.

Класи не встановлюються законом і не спираються на релігійну традицію; належність до певного класу не пов’язана з успадкованими привілеями, підкріпленими законом або звичаєм. Класові системи за своєю суттю набагато плинніші, аніж інші типи стратифікації, й лінії поділу між класами ніколи не бувають чітко визначеними. Не існує формальних заборон на змішані шлюби між представниками різних класів.

2. Індивід досягає свого класу, а не просто “одержує” його при народженні. Соціальна мобільність – рух угору або вниз у класовій структурі – явище набагато поширенеше, ніж у інших системах.

3. Класи утворюються залежно від різниці в економічному становищі між угрупованнями індивідів, нерівностей у володінні та контролі над економічними ресурсами. В інших типах стратифікації найбільше значення мають неекономічні фактори.

 

Клас – широке угруповання людей, які спільно розпоряджаються економічними ресурсами, що формує стиль їхнього життя. Основні класи, що існують в західних суспільствах: вищий клас (багатії, підприємці та промисловці, вищі урядовці – ті, хто володіє або контролює ресурси); середній клас (білі комірці та професіонали); робітничий клас (“сині комірці” та люди, зайняті ручною працею). Вдеяких індустріалізованих країнах-Франція, Японія-важливу роль відігравав і четвертий клас – селяни. У країнах “третього світу” селяни досі є найбільшим класом.

Найвпливовіші теоретичні підходи були опрацьовані К.Марксом, М.Вебером; більшість пізніших теорій стратифікації були побудовані наїхніх ідеях – Ерік Олін Райт, Френк Паркін.

На думку Маркса, клас – це група людей, що перебувають в однаковому відношенні до засобів виробництва – засобів, якими вони заробляють на життя. До виникнення сучасної промисловості засоби виробництва складалися переважно із землі та знарядь. Тому в доіндустріальних суспільствах два основні класи складали ті, хто володів землею, і ті, що активно працювали на ній. В сучасних індустріальних суспільствах набагато більше значення мають фабрики, установи, технічне обладнання, а багатство або капітал потрібні, щоб усе це придбати. Отож два основні класи складаються з тих, хто володіє цими новими засобами виробництва, - промисловців або капіталістів, - і тих, хто заробляє собі на прожиток, продаючи їм свою робочу силу, - робітничого класу, для позначення якого Маркс іноді вживав термін, що сьгодні видається вже архаїчним, “пролетаріат”. Відносини між цими класами є експлуататорськими. Протягом робочого дня, робітник виробляє більше, ніж потрібно роботодавцю для відшкодування плати за найм. Ця додаткова вартість і є джерелом прибутку, що привласнюється капіталістами. Крім двох основних класів є перехідні класи – класові групи, що залашилися від виробничої системи попереднього типу, наприклад, селянсьтво в сучасних суспільствах. Маркс привертає увагу до розколів, що виникають всередині класів:

1. У вищому класі частими є конфлікти між фінансовими капіталістами (банкірами) і промисловцями.

2. Існує розмежування інтересів між людьми, які володіють невеликим бізнесом, і тими, хто володіє або управляє великими корпораціями. І ті, і інші належать до класу капіталістів, але політика, яка сприяє розвиткові великого бізнесу, не завжди відповідає інтересам малого.

3. Найнижчий прошарок робітничого класу становлять безробітні – ті, хто довгий час не може знайти роботу; часто вони живуть значно гірше, ніж більшість робітників. Ці групи складаються переважно з представників етнічних меншин.

Підхід Вебера до стратифікації побудований на теорії Маркса, яку він модифікує і розвиває. Існують дві головні відмінності між цими двома теоріями:

По-перше,згідно з Вебером, класовий поділ залежить не лише від контролю або відсутності контролю над засобами виробництва, але й від економічних відмінностей, які безпосередньо не пов’язані з власністю. Такі ресурси складаються передусім з професійного вміння та кваліфікації, завдяки чому визначаються певні види праці і можливості працевлаштування. Люди, зайняті в сфері управління і професіонали високої кваліфікації заробляють більше і мають сприятливіші умови праці, ніж люди робітничих професій. Учені ступені, дипломи та набуте ними вміння свідчать про їхню кваліфікацію і підвищують “ринкову” ціну порівняно з тими, хто таких свідоцтв не має.

По-друге, Вебер розрізняє ще два основні аспекти стратифікації, крім класу. Один він називає статусом, що має відношення до соціальної репутації або престижу, який здобуває та чи інша група, відрізняючись цим від інших подібних груп. Статусні ознаки часто змінюються незалежно від класового поділу, соціальна репутація може бути або позитивною або негативною. Позитивно привілейовані статусні групи включають в себе будь-які угруповання людей, що мають високий престиж в умовах данного суспільного ладу (лікарі, юристи). Другий – партією – що означає групу індивідів, які працюють разом, тому що мають спільне походження цілі та інтереси. Партії можуть виникати на основі спільних для різних класів інтересів; наприклад- релігійні вірування або націоналістичні ідеї. Праці Вебера про стратифікацію мають велике значення, бо показують, що й інші виміри стратифікації, а не тільки класовий поділ, справляють значний вплив на життя людей. Більшість соціологів дотримуються думки, що схема Вебера дає гнучкішу й витонченішу основу для аналізу стратифікації, ніж теорія, яку пропонує Маркс.

Американський соціолог Ерік Олін Райт розвинув теоретичні засади, які багато в чому спираються на Маркса, але й використовують і ідеї Вебера (Wright, 1978, 1985). Згідно з Райтом, існують три виміри контролю над економічними ресурсами в сучасному капіталістичному виробництві, й саме вони допомагають нам ідентифікувати основні класи, що існують сьогодні.

1. Контроль над інвестиціями або грошовим капіталом.

2. Контроль над фізичними засобами виробництва (земля, фабрики, установи).

3. Контроль над робочою силою.

Ті, хто належать до класу капіталістів, контролюють усі ці виміри в системі виробництва. Робітничий клас не контролює жодного. Але між цими головними класами є групи, становище яких набагато двозначніше. Це ті утворення, які Райт називає суперечливими класовими утвореннями, бо вони мають вплив на одні аспекти виробництва, але не можуть контролювати інші. Наприклад, “білі комірці” та професійні службовці мусять продавати свою робочу силу підприємцям, проте водночас вони мають більший контроль над умовами праці, ніж люди в “синіх комірцях”. Райт називає класове становище таких працівників “суперечливим”, оскільки вони не є ані капіталістами, ані робітниками, проте мають спільні ознаки і тих і інших.

Френк Паркін, британський учений, запропонував підхід, що грунутується більше на ідеях Вебера, ніж на теорії Маркса (Parkin, 1971, 1979). Паркін погоджується з Марксом, як погоджувався і Вебер, що володіння власністю, засобами виробництва, є основною підвалиною класової структури. Проте власність це тільки одна форма соціального перекриття, яке може бути монополізоване меншістю і використане як фундамент влади над іншими. Крім власності або багатства, для створення соціального перекриття можуть бути використані більшість характеристик, щоїх Вебер асоціював з різницями в статусі, такими як етнічне походження, мова або віра. У створенні соціального перекриття задіяні два види процесів. Виключеня – це стратегія, якої дотримуються групи, щоб відокремити себе від чужих, перепинивши їм доступ до цінних ресурсів. Узурпація– це спроби менш привілейованих добутися до ресурсів, що були раніше монополізовані іншими. Обидві стратегії, за деяких обставин, можуть використовуватись одночасно (узурпаційна політика профспілок проти роботодавців, і водночас не допуск до членства етнічних меншин). Паркін називає це подвійним перекриттям. Тут ми маємо безперечну подібність поглядів Паркіна і Райта. Обидва поняття свідчать, що ті, хто перебуває посередині стратифікаційної системи, до певної міри поглядають угору, але водночас дбають і про те, щоб відокремитися від тих, хто внизу.

Вивчаючи стратифікацію, ми повинні брати до уваги не лише різницю між економічними позиціями чи професійними заняттями, а й те, що відбувається з індивідами, які ці позиції займають. Терміном СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ми позначаємо рух індивідів та груп між різними соціоекономічними позиціями. Вертикальна мобільність означає рух угору або вниз по соціоекономічній шкалі. Тих, хто набуває у власності, доході або статусі, ми називаємо мобільними вгору, а тих, хто рухається в протилежному напрямку, - мобільними вниз. У сучасних суспільствах у великих масштабах відбувається також латеральна (горизонтальна) мобільність, тобто географічні переміщення між міськими районами, містами або регіонами. Вертикальна й латеральна мобільності часто поєднуються. Розрізняють інтрагенераційну мобільність – кар’єра окремого індивіда та інтергенераційну мобільність – мобільність через покоління. Інтенсивність і всезагальністьвертикальної соціальної мобільності змінюється від суспільства до суспільства, тобто в просторі. Якщо взяти вищі шаблі в політичній, економічній і професійній пірамідах Індійського суспільства, то буде видно, що всі вони визначені фактом народження і є тільки небагато індивідів, які досягли високого положення, піднімаючись від найнижчих страт. Тим часом в США серед відомих людей в промисловості і фінансах 38,8 % в минулому і 19,6 % в сучасному поколінні починали бідняками; 31,5 % мультиміліонерів починали свою кар’єру, маючи середній достаток.

Найвизначнішим міжнародним дослідженням соціальної мобільності було дослідження Сеймур Мартін Ліпсет і Рейнгард Бендікс. Вони проаналізували матеріал, зібраний у 9-ох промислово розвинених країнах – Британії, Франції, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Японії, Данії, Італії та США. Всупереч своїм сподіванням, дослідники не знайшли жодних доказів того, що Сполучені Штати відкритіші за європейські суспільства. Сукупну соціальну мобільність через лінію "“ині комірці"”/ "“ілі комірці"”складали 30% У США, тоді як в інших суспільствах, цей відсоток коливався від 27-ї до 31-ї позначки.

 

Література, використана для написання лекцій:

1. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 340 с.

2. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник. – К., 1999.

3. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2000.

22. Піча В.М. та ін. Соціологія. – К., 1996.

23. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. Посібник. – К., 1996.

24. Ратушна Г. Соціологія (матеріали курсу лекцій). Навчальний посібник. Видання 2-е, доп. І перероб. – Тернопіль, 1999. – 148 с.

25. Соціологія: Підручник / За загальною ред. Проф. В.П.Андрющенка, проф. М.І.Горлача. – Харків – Київ, 1998.

26. Соціологічна думка України: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996.

27. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 500 с.

10. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996. - №3. – С.38-58.

14. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студ. – Харків: Константа, 1996.

 

 

 

 

Кафедра гуманітарних дисциплін

 

ЛЕКЦІЯ № 6

 

Тема: “Особистість у системі соціальних зв’язків.”

з дисципліни “Соціологія” для студентів 1 курсу ФФВ і ФС, ФРОФК, 2 курсу ФРОФК напрямок “туризм”.

Виконавець: