Простір товарів. Аксіоми простору товарів.

Курс лекцій

 

 

Укладачі:

Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович

ОбливанцовВолодимир Вікторович

Гордієнко Вікторія Павлівна

 

 

Редактор Г.К. Булахова

Комп’ютерна верстка Н.А. Височанська

Дизайн обкладинки Ю.М. Хижняк

 

 

Підписано до друку 25.11.2008. Формат 60х84/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 6,19. Умов. друк. арк. 7,32. Тираж 300 пр. Зам. № 767

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3160 від 10.04.2008

Надруковано на обладнанні Державного вищого навчального закладу
“Українська академія банківської справи Національного банку України”
40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Товар – це деяке благо або послуга, які надійшли в продаж у деякому місці, в певний момент часу.

Раціональна з точки зору споживацької поведінки споживачів полягає у виборі точки в просторі товарів.

Якщо товари подільні, то простір товарів описується такою множиною:

Простір товарів являє собою невід’ємний … -вимірного евклідового простору замкнуту і обмежену множену.

Аксіома 1. (Аксіома повноти). Раціональний споживач завжди з довільних 2-х наборів може вибрати найкращий, або сказати, що вони для нього рівноцінні:

Аксіома 2. (Аксіома транзитивності). Перевага серед різних наборів послідовна для всіх наборів товарів: .

Аксіома 3. (Рефлективності). Будь-який набір принаймні не гірший самого себе: .

Гіпотеза про ненасиченість. Споживач ніколи не задоволений, в тому розумінні, що набір з більшою кількістю предметів для нього кращий ніж набір з меншою кількістю.