Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.

Рекомендовано Методичною радою Національної академії внутрішніх справ (Протокол №9 від 22 травня 2013 р.) та Вченою радою Національної академії внутрішніх справ (Протокол №9 від 28 травня 2013 р.).

Навчальний посібник

ХРЕСТОМАТІЯ

О.П.Хохліна, І.В.Кущенко, М.О.Гребенюк

Навчальний посібник

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

О.П.Хохліна, І.В.Кущенко, М.О.Гребенюк


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ:

 

 

Київ - 2013

УДК 159.9

 

ББК 88я73

 

Рецензенти:

В.В.Рибалка – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної психології та психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України;

Т.В.Сакдокторпсихологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних нук України;

О.В.Романенко – кандидат психологічних наук,старший науковий співробітник, професор кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

 

Загальна психологія: Хрестоматія:Навчальний посібник. – К., 2013. – 754 с.

 

Хрестоматія є навчальним посібником з дисципліни «Загальна психологія», яка є базовою для підготовки студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Психологія». Ця книга є навчальним посібником, що доповнює існуючі підручники з курсу. Основою хрестоматії є дослідження вітчизняних та зарубіжних психологів, які відображені як у монографічних працях, так і окремих статтях. Тексти до посібника дібрані за принципами відповідності розділам та темам навчальної програми із загальної психології та відносної достатності для опанування знаннями з курсу.

Навчальний посібник рекомендується для використання викладачам психології, студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», та фахівцям у галузі психології.

 

Упорядники:

Хохліна Олена Петрівна -доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Кущенко Ірина Вікторівна –кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Гребенюк Марина Олексіівна – викладач кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

ISBN

Ó __________, 2013 рік


ЗМІСТ

Передмова …………………………….……………………….………...……………….. 9