Поняття, мета та функції юридичної відповідальності в екологічному праві.


Відповідальність в екологічному праві є важливим складовім елементом правового забезпечення раціонального природокористу­вання, відновлення екологічних об 'єктів і охорони навколишнього природного середовища. Вона являє собою покладання на винну осо­бу в примусовому порядку або без такого майнових або інших не­сприятливих для нього наслідків у межах, установлених екологічним законодавством за правопорушення в галузі екології. Так, згідно з Конституцією України (ст. 66) кожний зобов'язаний не завдавати шкоди природі. Невиконання цього обов'язку тягне за собою для винної особи несприятливі наслідки правового характеру.

Юридичну відповідальність в екологічному праві треба відрізня­ти також і від певних економічних форм впливу, передбачених еко­логічним законодавством. У даному разі мова йде, наприклад, про збір за забруднення навколишнього середовища у межах визначе­них нормативів. Хоча тут і виникають несприятливі економічні на­слідки для суб'єкта, але такі дії закон не вважає правопорушенням.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства (рет­роспективна) становить певний правовий наслідок порушення еко­логічного законодавства. Вона пов'язана з покладанням на особу (фізичну або юридичну) обов'язку відповідати за протиправну поведінку, що виражається в невиконанні або в неналежному виконанні екологічних вимог у процесі здійснення конкретної діяльності. По­лягає дана відповідальність у застосуванні до порушників уповнова­женими органами і посадовими особами заходів примусового впли­ву. Такі заходи застосовуються за порушення права власності на при­родні ресурси та права природокористування, суб'єктивних прав власників природних ресурсів та природокористувачів, недотримання власниками природних ресурсів і природокористувачами покладених на них обов'язків, порушення правил раціонального природокорис­тування і правил охорони навколишнього природного середовища тощо. Серед негативних правових наслідків названих порушень роз­різняють примусове припинення права власності на природні ресурси або права природокористування. Крім того, законом передбачені дис­циплінарні стягнення, адміністративні і кримінальні санкції, відшко­дування збитків, нанесених порушенням екологічного законодавства.

Юридична відповідальність у галузі екології має на меті пока­рання винних, припинення і попередження порушень законодавства у галузі природовикористання і охорони навколишнього природно­го середовища, а також поновлення порушених прав власників при­родних ресурсів і природокористувачів, відновлення якості навко­лишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодав­ства виконує важливі функції. У першу чергу вона виступає як засіб за­безпечення виконання вимог екологічного законодавства. Важливою функцією інституту юридичної відповідальності є функція стимулювання дотримання приписів екологічного законодавства. Вона виявляється в заохоченні суб'єктів екологічних відносин до більш ефективної охорони і раціонального використання природ­них ресурсів.

Самостійною функцією інституту юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства є компенсаційна функція. В умовах переходу економіки країни до ринкових відносин її роль знач­но підвищується.

В окремих випадках юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства виконує каральну функцію. Вона в основ­ному характеризує кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері екології.