Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Концепции правового государстваТекст реферата Концепции правового государства

Страница: 1 из 5

соціально класових і політичних сил і разом з тим виключає
монополізацію влади в руках однієї особи, органу чи союзу.
В трактуванні Дж.Локка концепція правової держави втілюється в
державі, де править закон, що відповідає природньому праву та признає
невідчудженні природні права і свободи особи, і здійснено поділ влади.
Таку державу з верховенством права він протиставляє деспотизму.
Опираючись на ідеї народного суверенітету і суспільного договору, що
утворюють правову основу і джерело державності, Локк виступив з
обгрунтуванням "доктрини законності опору будьяким проявам незаконної
влади". Його концепції характерні риси класичної ліберальної доктрини
прав і свобод особистості в правовій державі. "Свобода людей, які
знаходяться під владою уряду, відзначав він, полягає в тому, щоб мати
постійно правило для життя, загальне для кожного в цьому суспільстві і
встановлене законодавчою владою, створеному в ньому; це свобода діяти
за моїм власним бажанням, коли це не забороняє закон, і не бути
залежним від постійної, невизначеної невідомої самовладної волі іншої
людини. Обгрунтований тут Локком правовий принцип особистої свободи
лише словесно дещо відрізняється від сучасної актуальної для нас
формули: "дозволено все, що не заборонено законом".
Нові уявлення про поділ влади отримали систематичну розробку в
концепції Ш.Л.Монтеск ' є. Розрізняючи в кожній державі три види влади
законодавчу, виконавчу і судову, він відмічає, що для попередження
зловживання владою необхідно такий порядок речей, при якому різні
влади могли б взаємно стримувати одна одну. Поділ і взаємне
стримування влади є , згідно Монтеск ' є головною умовою для
забезпечення політичної свободи в її відношенні до державного устрою.
При цьому він підкреслює, що політична свобода полягає не в тому, що б
робити те, що заманеться. "В державі, тобто в суспільстві, де є
закони, свобода полягає лише в тому щоб мати можливість робити те, що
повинен хотіти, і не бути примушеним робити те, чого не потрібно
хотіти ... Свобода є право робити все, що дозволено законами. Якщо б
громадянин міг робити те, що цими законами заборонено, то у нього не
було б свободи, так як те саме ж могли б робити інші громадяни".
Ідеї Локка і Монтеск ' є помітно вплинули не тільки на наступні
теоретичні уявлення про правову державу, але й на конституційне
законодавство і державноправову практику того часу. Цей вплив чітко
проявився, наприклад, в Конституції США 1787 р., в французькій
Декларації прав людини і громадянина 1789 р., в цілому ряді інших
правових документів. Наприклад, стаття 16 названої Декларації
наголошує: "Суспільство, в якому не забезпечене користування правами і
не проведено поділ влади, немає конституції". Великий інтерес в плані
нашої теми являє собою і стаття 5 цієї Декларації: "Закон може лише
забороняти дії, шкідливі для суспільства. Все те, що не заборонено
законом, є дозволеним, ніхто не може бути примушеним до дії, яка не
закріплена законом". Це перше офіційне закріплення даного правового
принципу.

Страницы: 0 1 2 3 4 5