Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 1 из 21

корумпованої, а також погіршення ії кримін о генної характеристики,
зростає роль органів прок у ратури в посиленні нагляду за
органам
и, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять
оперативнорозшукову діяльність в забезпеченні одного з головних
принципів криминального судочинства – неві д воротності
покарання за кожний вчинений злочин.

В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на
зміцнення демократії й створення правовоі держави. Проходить
переоцінка цінностей в економічній, с о ціальній, управленській,
духовній та іншій сферах життя суспільства. Однією з головних
проблем
громадського розв и тку є зміцнення законності та
правопорядку.

Це висуває на перший план завдання забезпечення законності, захисту
прав і законних інтересів громадян, верховенство з а кону.
Криміногенна ситуація в державі набирає загрозливого характеру і все
далі погіршується.
Зростає протидія силам пров о порядку.
Майже повсюдно, особливо у великих промислових центрах, збільшується
кількість небезпечних злочинів, поєднаних з насил ь ством,
жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованною. Вона є
одним з головних
факторів, що негативно впл и вають на
забезпечення правопорядку і внутрішньої безпеки держави.

Характерною ознакою суспільних відносин стала зневага до законів та
їх ігнорування.
Кримінальні структури проникли у сферу економіки, зовнішньоекономічну
діяльність, кредитнобанківську систему. Рекет к о нтролює
діяльність суб’ єктів бізнесу.

За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в окремих
випадках проявляють терпимість до грубих порушень гр о мадського
порядку та інших факторів безаконня. Все це загострює соціальну
напругу, наносить мо
ральну й матеріальну шкоду суспільству,
спричиняє недовіру значної ча с тини населення чинності закону.
У зв’ язку з цим зростає роль не тільки прокуратури а й
взагалі контрольнонадзорної функції
держави, щодо вик о нання
вимог закону.

Актуальність цієї теми складається також у тому, що
контрольнонаглядові органи державної влади у Конституції України,
законах України та у більшості науковоправової літератури не
розглядається як система органів, що утворюють самостійну гілку
державної влади. Так, відповідно до Конституції України:
“державна влада в Україні здійснюється за принципом її под і лу
на законодавчу, виконавчу і судову” Ст. 6 Конституції України. .
Про контрольнонаглядову гілку влади тут не згад у ється.
У той же час, у Конституції України та й в інших законодавчих актах
вказується на конкретні повноваження і порядок фо р мування таких
державних органів, як Прокуратура України, Конституційний Суд України.
Особливості формування і функціонува н ня цих державних органів не
дозволяють їх віднести повною мірою до будьякої з конституційно визн а
чених гілок державної влади.
Конституцією України не визначається така гілка державної влади, як
контрольнонаглядова.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21