Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Конституційні засади виконавчої влади УкраїниТекст реферата Конституційні засади виконавчої влади України

Страница: 1 из 6

складом Кабінету Міністрів України та порядком його формування.
Вони дають підстави до висновку, що Прем”єрміністр розподіляє
обов”язки між своїми заступниками, керує роботою Кабінету
Міністрів та головує на його засіда н нях, а у відсутності
Прем”єрміністра ці обов”язки в и конує Перший
віцепрем”єрміністр.
Повноваження Прем”єрміністра відповідно до ст.115 Конституції
автоматично припиняються у зв”язку з о б ранням нового
Президента. Новообраний Президент узг о джує з Верховною Радою
кандидатуру майбутнього Прем”єрміністра. Перед внесенням на
розгляд Верховної Ради кандидатура Прем”єрміністра обговорюється
у ві д повідних комітетах і може також розглядатися у деп у татських
групах (фракціях). Відповідно до діючого ре г ламенту Верховної Ради
кандидат на посаду Прем”єрміністра виступає з доповіддю про
Програму майбутньої діяльності Уряду. У разі, якщо запропонована
Президе н том кандидатура на посаду Прем”єрміністра не двстала
підтримки необхідной кількості депутатів, Президент представляє
Верховній Раді у десятиденний строк іншу кандидатуру, щодо якої
проводиться нове обговорення і голосування. Рішення про згоду народних
депутатів України на призначення Прем”єрміністра приймається
таємним голосуванням. Про затвердження Прем”єрміністра Верховна
Рада приймає спеціальну постанову.
Стосовно складу Кабінету Міністрів слід мати на увазі, що він
залежить від структури органів викона в чої влади, яка, у свою чергу,
визначається метою та завданням діяльності цієї влади у той чи інший
період. За діючим законодавством постійним органом уряду є й о го
Президія. До її складу входять Прем”єрміністр України, заступники
Прем”єрміністра, міністри, м і ністр Кабінету Міністрів.
Загальний порядок формування персонального складу Кабінету Міністрів
України такий. Відповідно до ч.3 ст.114 та п.10 ст.106 Конституції
Президент за пода н ням Прем”єрміністра призначає членів Кабінету
Мініс т рів, керівників інших центральних органів виконавчої влади.
Слід підкреслити, що зазначені повноваження Президент здійснює на
підставі пропозицій Прем”єрміністра, який добирає відповідних
кандидатів та ві д стоює перед Президентом свою точку зору.
Певною мірою на діяльність Кабінету Міністрів впл и вають
повноваження Верховної Ради щодо згоди на пр и значення на посади та
звільнення з посад Президентом Голови Антимонопольного комітету
України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і р/> Певною мірою на діяльність Кабінету Міністрів впл и вають
повноваження Верховної Ради щодо згоди на пр и значення на посади та
звільнення з посад Президентом Голови Антимонопольного комітету
України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України.
Відповідно до ст.87 Конституції Верховна Рада за пропозицією не менш
як третини народних депутатів України від її конституційного складу
може розглянути питання про відповідальність Уряду та навіть прийняти
резолюцію недовіри йому більшістю від конституційного складу Верховної
Ради.
Президент України за поданням Прем”єрміністра України утворює,
реорганізовує та ліквідовує міністе р ства та інші центральні органи
виконавчої влади, діючи в межах Страницы: 0 1 2 3 4 5 6