Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Поняття, походження і розвиток держави і праваТекст реферата Поняття, походження і розвиток держави і права

Страница: 1 из 21

регульованій силі, а звідси в державі, що забезпечує його
життєздатність і цілісність. Цей тривалий і складний процес поступово
здобував усе більш чітко виражений політичний характер. У міру
поглиблення соціального розшарування населення механізм держави усе
більше виявлявся у володінні верхів суспільства, що ставлять його на
службу в першу чергу своїм інтересам.
Надалі необхідність держави й права обумовлюється всією сукупністю
причин всілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава й
право виступають як певне вираження цивільної спільності, здобуваючи
при цьому той, або інший ступінь відносної самостійності. Вони
починають функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній
закономірності розвитку. Кожна країна, маючи свій набір, своє
сполучення передумов історичного розвитку, формує неповторний,
індивідуальний образ національної державності. Загальні закономірності
розвитку держави й права в кожній країні проявляються неоднозначно.
Теорія держави й права, опираючись на наукові результати
історикоюридичних досліджень, формулює, відкриває найбільш загальні
закономірності розвитку й функціонування держави й права .
Об'єкт дослідження – інститут держав и і прав а на
початкових етапах розвитку суспіль
ства.
Предмет дослідження – процес становлення, походження і
розвитку понять та практичного втіле
ння держави і права.
Ціль даної курсової р оботи розгляд питань про поняття ,
походження й розв
ит ок держави і права . Відразу слід зазначити ,
що питання про утворення держави і права розділяється на два досить
відмінних дру г від друга питання : про походження держави і права й
про його розвиток . Пит ання про походження права є питання про те ,
як утворилося в суспільстві те явище , що йменується правом . Питання
про розвиток права є питання про те , які фактори , під впливом яких
відбувається перетворення права , надбання ним таких форм , у яких ми
можемо бачити право сьогодні .
Згідно з ціллю курсової роботи висунуті наступні завдання :
ь р озгляд питання походження держави , фактори , теорії походження
та типи держав ;
ь в ідокремлення влади в первіснообщинному суспільстві від державної
організації ;
ь р озгляд понять держави та її ознак ;
ь а наліз походження права , фактори , поняття права та його ознаки ;
ь з найти відмінності права від соціальних норм первісного
суспільства ;
ь в изначити взаємовплив держави і права ;
ь в изначити роль держави і права в організації суспільства .
1. Закономі рності розвитку держави і права
1.1. Походження і розвиток держави.
Серед теоретиків держави й права ніколи не було раніше, та й у цей
час немає не тільки єдності, але навіть єдності поглядів відносно
процесу походження держави й права. При розгляді даного питання ніхто,
як правило, не бере під сумнів такі загальновідомі історичні факти,
що, наприклад, першими державноправовими системами в Древній Греції,
Єгипті, Римі й інших країнах були рабовласницькі держава й
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21