Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 10 из 21

власти между государством и гражданским обществом, т.е. диференцируют
власть на политическую, экономическую, иде о логическую, массовых
движений и т.д.
4. В последнее время в этой теории начали отводить надлежащее место
ее социальным, организационным, юридическим и другим аспектам
Копейчиков В.В. Загальна теория госва и права. К.: Юринком, 1997.
С.90. .
Науковий підхід до вирішення питання щодо місця прокуратури потребує
серйозного аналізу функціонування правоохороних о р ганів, зокрема
прокуратури, в більшості європейських країн. Наприклад, прокуратура
Словацької Республіки та Угорщини – с а мостійні органи,
неподпорядковані виконавчій владі. У Польщі та Австрії прокурори
підпорядковані міністрові юстиції. В і н ших європейських країнах це
питання вирішується порізному. Від виконавчої влади, незалежні
прокурори в Білор у сі, Латвії, Росії, Португалії та Македонії.
Навпаки, підпорядковані виконавчій владі прокурори Німеччини, Франції,
Данії, Голандії. П о ряд існують ще дві моделі.
В Іспанії, Албанії, Болгарії, Хорватії прокуратура входить до складу
судової влади, а у Швеції прокуратура хоча і є ча с тиною виконавчої
влади – не підпорядкована міністру юст и ції. Повне
підпорядкування прокуратури законодавчій владі має свою перевагу у
високому ступені незалежності прокурорів від будьяких органів. Але
поряд з цим має також і недоліки в надмірній юридичній владі
прокурорів.
Кожна спроба створити щонайнезалежнішу систему пов’ язана із
забезпеченням її незалежного функціонування. Гарантія своб о ди має
бути збалансована гарантією проти сваволі. Незалежність і
відповідальність мають бути врівноважені. Підпорядкова н ність всіх
прокурорів Генеральному прокуророві України і його відповідальність
перед парламентом будуть гарантувати поту ж ний баланс незалежності і
контролю.
Повне включеня прокуратури до складу виконавчої влади несе в собі
небезпеку впливу з боку останньої на прокуратуру та служіння її
політичній меті і базовим політичним поглядам Уряду. Тим більше, що на
перспективу все слідство перейде в пі д порядкування відповідних
структур виконавчої влади. Крім того, міліцією, яка здійснює
оперативнорозшукову діяльність, т а кож керує представник виконавчої
влади – Міністр внутрішніх справ.
Виходячи з вимог Конституції України щодо самостійності прокуратури
як державної системи, правове положення прокур а тури в пректі нового
Закону України про прокуратуру, слід визначити як щось середнє між
виконавчою і судовою владою. Таке стан о вище прокуратури дає
об’ єктивну можливість виконувати незалежний нагляд за
законністю органів, що ведуть боротьбу зі зл о чинністю та проводять
оперативнорозшукову діяльність, а також адміністраціями місць
позбавлення волі Шумський П.В.Прокуратура України, Київ, «Вентурі»,
1998, с.9-10. .
Такими засобами є встановлення різних строків повноважень парламенту,
президента і призначеня різних дат їх виборів, право парламенту на
дострокове припинення повноваження президента країни (право
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21