Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 11 из 21

імпічменту), право президента на розпуск парламенту в разі його
неспроможності вирішувати найважливіші питання суспільного і
державного життя, спільне призначення президентом і парламентом вищих
посадових осіб держави, підписання президентом країни законодавчих
актів, прийнятих парл а ментом і т.д.
Ідея розподілу влад вперше знайшла своє відтворення в історично
відомому документі “Пакти і Конституція законів та вол ь ностей
Війська Запорізького”, написаному П.Орликом ще у 1710р.
У відповідності з Конституцією України в цій статті не лише
закріплений поділ державної влади на законодавчу, викона в чу та
судову, а й закріпляється важливе положення про те, що органи, які
уособлюють ту чи іншу гілку влади, здійснюють свої повноваження у
встановлених Конституцією межах і відп о відно до законів України (ч.2
ст.6)
Кожна гілка влади повинна чітко, компетентно і відповідально, в
повному обсязі виконувати притаманні їй функції. Тоді буде надійно,
міцною і спроможною вся державна влада.
Як пише відомий український вчений академік АПН М.В.Цвік Цвік М.В.
Взаємодія законодавчої і виконавчої гілок влади та рефере н думу в
системі народовладдя. //Вісник Академії Правових наук України, 1995, №
3. С 27-35 , хоча в умовах перехідного періоду за розхитаності
державної дісципліни й ознаках паралічу влади об’ єктивно
необхідним є зміцнення виконавчої влади, це однак не можна робити за
рахунок делегування їй законодавчих повноважень. Передача виконавчій
владі функцій законотворення розхитує принцип розподілу влад, порушує
баланс гілок влади, послаблює парламент, ставить його під президентом
і урядом Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних. К.: Віче, 1994,
№ 7. С. 17-32. .
Такий підхід свідчить і про неможливість делегування зак о нодавчій,
виконавчій та судовій гілкам влади контрольнонаглядових повноважень за
умов існування самостійних контр о льнонаглядових органів державної
влади.
ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЬНОНАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До контрольнонаглядових органів влади України можна віднести:
Конституційний Суд України
Прокуратуру України
Державні інспекції (податкова, пожежна, екологічна і т.д.)
Крім цього, контрольнонаглядові функції властиві таким державним
органам як Антимонопольний комітет України, Націон а льний Рада по
телебаченню і радіомовленню і деякі інші органи державної влади Тут
треба ураховувати, що контрольнонаглядові фу н кції в Україні
притаманні фактично усім трьом гілкам влади і саме від того така влада
не оговорюється у Конституції України, як самостійна
контрольнонаглядова гілка вл а ди(від автора). .
Ці організації відносяться до державних органів вл а ди, а не до
державних установ, підприємств і організацій тобто елементам
державного механізму, що не мають владнорозпорядчих функцій так, як
вони не забезпечують господа р чу діяльність держави, а здійснюють
визначені кон т рольнонаглядові функції.
Насамперед, доцільно використовувати для розгляду особливості
контрольнонаглядових структур і функцій де р жавної влади
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21