Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 12 из 21

характеристику самих понять “контроль” і “н а
гляд”.
Характерною рисою даних понять є подібність змісту цих визначень.
Так, поняття “нагляд” визначається Ожегов С.И. Словарь
Русского языка. М.: Русский язык. 1986. С. 344. як сп о стереження або
спостереження з метою перевірки , а поняття “контроль”
як перевірка , спостереженн
я з метою переві р ки Словарь
Русского языка. Академии Наук СССР Институт Русского языка. М.: Ру с
ский язык. 1986. Т. 2. С. 94. .
Отже основною функцією контрольнонаглядової діяльн о сті є
ПЕРЕВІРКА І СПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ .

Характеризуючи функції різноманітних державних органів влади ми
можемо виявити, що їм властиві такі види ді я льності як перевірка і
спостереження. Це призводить до закономірного висновку про те, що такі
функції державних органів можуть бути названі контрольнонаглядовими.
При ць о му, якщо така діяльність є основною, то і ці органи влади є
контрольнонаглядовими.
У цьому сенсі Конституційний Суд є контролюючим органом влади, але не
наглядовим так, як у його функції вх о дить рішення питань про
відповідність Конституції України законів і інших нормативних актів
держави, що розглядаються тільки по зверне н нях: Президента України;
не менше с о рока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду
України; Уповноваженій Верховної Ради України по правах людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим Див. Ст. 150 Конституції
України. . При цьому, самий Конституційний Суд України по своїй
ініціативі спостереженням за законодавством на предмет його відп о
відності Конституції України, не займається, тобто не має наглядових
(спостережливих) функцій.
У демократичній державі роль контрольнонаглядових органів держави
важко переоцінити. Важливість їх існування обумовл е на участю у
функціонуванні системи “стримувачів і противаг”, що
підтримує реалізацію принципу “розподілу влад” Найменування
принципу береться у лапки від того, що на справді поділяється не
влада, а функції влади. . При цьому, немає обмеження у кількості гілок
влади. Так наприклад, по Конституції Алжиру 1976 року виділ я ються
законодавча, виконавча, судова, заснувальна, контр о льнонаглядова,
виборча й інші гілки влади.
Основна мета такого поділу це виключення можливості (захист від
можливості) узурпації (тобто зосередження) влади. Проте якщо функції
контролю і нагляду виконуються не достатньо ефективно, то може
відбутися часткова узурпація влади. Н а приклад, «перетягування»
контрольнонаглядових функцій на себе законодавчою гілкою влади.
Як пише відомий український вчений М.Цвік: «хоча в умовах перехідного
періоду за розхитаності державної дисципліни й ознаках паралічу влади
об’ єктивно необхідним є зміцнення виконавчої влади, це однак не
можна робити за рахунок делегування їй законодавчих повноважень.
Передача виконавчій владі функцій законотворення розхитує принцип
розподілу влад, порушує б а ланс гілок влади, послаблює па р ламент,
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21