Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 13 из 21

ставить його під президентом і урядом» Медведчук В. Державна влада в
Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. //Право України, 1998,
№ 4. С. 5-9.
.
Здійснення контролю і нагляду за дотриманням закону принципово
необхідно для формування правової держави. Така діял ь ність повинна
здійснюватися в першу чергу стосовно самих гілок влади. Стосовно
законодавчої гілки влади у процесі ств о рення й обнародування законів
держави. Стосо в но виконавчої гілки влади у процесі виконання закону
й інших нормативноправових актів. Стосовно судової гілки влади у
процесі відправлення правосуддя. Це не виключає той факт, що кожна з
гілок влади повинна мати визначений набір повноважень по стримуванню
іншої гілки влади від спроб зосередження максимальної кіл ь кості
повноважень, прав і функцій.
Реальність (дієвість) контролю і нагляду за викона н ням закону
одночасно є одним із базових принципів правової держави. Для його
здійснення необхідно виконання таких умов:
n поперше, формування структури спеціальних контрольнонаглядових
органів у державі (така умова здійснена баг а тьма державами світу);
n подруге, забезпечення цих органів такими повноваженнями і заходами
впливу на підконтрольних фізичних і юрид и чних осіб, що можна було б
назвати їх насправді впливовими (тобто примушуючими безумовно
виконувати з а кон)
Дієвість контролю і нагляду за здійсненням закону, інших
нормативноправових актів повинно бути підставою д о віри людей,
громадян держави державним структурам, звернення саме до них, при
необхідності вирішення юридичних проблем, суперечок, а не, наприклад,
у газети на радіо і телебачення Основы государства и права. /Под. ред.
П.И. Орлова. Харьков: Основа 1997. С. 54. .
Отже без існування контрольнонаглядових органів не мріється і правова
держава. Це призводить до закономірного висновку про те, що наявність
діючих контрольнонаглядових органів для України є неодмінною умовою
становлення правової, демократи ч ної, соціальної держави.
У чому ж сьогодні виражається особливість сфер впливу
контрольнонаглядових органів в Україні. Контроль і нагляд нео б хідні
в політичній, економічній, соціальних, екологі ч них, законотворчій і
інших сферах.
СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОНАГЛЯДОВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ
На даний момент в Україні існує цілий ряд контрольнонаглядових
органів, що не знаходяться в прямої ієрархічної підп о рядкованості і
залежності і не сформувалися в єдину структуру, що могла б мати
критерії подібними з іншими г і лками влади.
Так, Конституційний Суд України контролює чи відповідають закони
й акти Верховної Ради України, акти П
резидента Укра ї ни, акти
Кабінету Міністрів України, правові акти Автономної Республіки Крим
положенням Конституції України Ст. 150 Конституції України. .
Найбільш ефективним, для виконання контрольнонаглядових функцій, є
процес формування Конституційного Суду України. Це проявляється у
тому, що його формують усі три гілки влади: законодавча, виконавча та
судова. Таким чином Конституційний Суд не може бути
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21