Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 14 из 21

віднесений виключно до однієї з них Ст. 148 Конституції України .
Прокуратура України виконує функцію нагляду за дотриманням законів
органами здійснюючими оперативн
опошукову діял ь ність, дізнання,
до судове слідство. Крім того, н а гляд за дотриманням законів, при
виконанні судових рішень по кримінальних справах, а так само
застосуванні мір примусового характеру пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян (тобто пер е вірка законності утримання під
вартою в ізоляторах тимчасового утримання, слідчих ізол я торах і
законності обмеження осіб у свободі пересування при оформленні по
кримінальних справах міри превентивного характеру підписки про не
виїзд) Ст.121 Конституції України. .
З проголошенням України суверенною державою об’ єктивно виникла
необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури.
Цей процес прискорився і н а брав більш конкретних форм у зв’
язку з вступом України до Ради Європи і прийняття Конституції України.
Але тут треба мати на увазі, що реформа – це не революція.
Реформа – від латинської означає перетворення, зміну, нов о
введення, що не знищує основ існуючої структури. Конституція України,
хоч і внесла деякі суттєві зміни в організацію і д і яльність
прокуратури, але не зачепила основ прокуратури як самостійної
інституції з її специфічними функціями та повнов а женнями. І такий
підхід певною м і рою відповідає історичному досвіду.
Науковий підхід до вирішення питання щодо місця прокуратури потребує
серйозного аналізу функціонування правоохоронних органів, зокрема
прокуратури, в більшості європейських країн. Наприклад, прокуратура
Словацької Республіки та Угорщини – самостійні органи,
непідпорядковані виконавчій владі. У Польщі та Австрії прокурори
підпорядковані міністрові юстиції. В інших європейських країнах це
питання вирішується порізному. Від виконавчої влади, н е залежні
прокурори в Білорусі, Латвії, Росії, Португалії та Македонії. Навпаки,
підпорядковані виконавчій владі прокурори Німеччини, Франції, Данії,
Голландії. Поряд існують ще дві моделі.
В Іспанії, Албанії, Болгарії, Хорватії прокуратура входить до складу
судової влади, а у Швеції прокуратура хоча і є ч а стиною виконавчої
влади – не підпорядкована міністру юстиції. Повне
підпорядкування прокуратури закон о давчій владі має свою перевагу у
високому ступені незале ж ності прокурорів від будьяких органів. Але
поряд з цим має також і недоліки в надмірній юридичній владі прокур о
рів Руденко М., Глоговський В. Представництво прокур а турою інтересів
громадянина або держави в суді. //Право України, 1997, N11. С.63.
.
За Конституцією України прокуратурі приділяється окремий розділ
сьомий, а це означає, що прокуратура не входить у будьяку гілку влади
і становить систему державних органів, діяльність яких створює
самостійну форму де р жавних функцій.
Тому будьякі реформування прокуратури насамперед не повинні
суперечити конституційному статусу прокуратури.
Генеральний прокурор України
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21