Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 16 из 21

природн о го навколишнього середовища екологічними службами. У свою
чергу самі екологічні служби (наприклад, екологічна інспекція,
екологічна прокуратура) забезпечують контрольнонаглядову діяльність у
сфері виконання екологічного законодавства громад я нами,
підприємствами, заснуваннями, о р ганізаціями.
Конституційне регулювання діяльності прокуратури
З проголошенням України суверенною державою об’ єктивно виникла
необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема пр о куратури.
Цей процес прискорився і набрав більш конкретних форм у зв’ язку
з вступом України до Ради Європи і прийняття Ко н ституції України.
Але тут треба мати на увазі, що реформа – це не революція.
Реформа – від латинської означає перетворення, зміну, нововведе
н ня, що не знищує основ існуючої структури. КонституцІя України, хоч
і внесла деякі суттєві зміни в організ а цію і діяльність прокуратури,
але не зачепила основ прокуратури як самостійної інституції з ії
специфічними функціями та повноваженнями. І т а кий підхід певною
мірою відпов і дає історичному досвіду.
За Конституцією України прокуратурі приділяється окремий розділ
сьомий, а це означає, що прокуратура не вх о дить у будьяку гілку
влади і становить систему державних органів, діяльність яких створює
самостійну форму державних функцій.
Тому будьякі реформування прокуратури насамперед не повинні
суперечити конституційному статусу прокуратури.
У проекті Загальної концепсії правової реформи в Україні реформуванню
прокуратури відведена глава 2 (яка так і назив а ється “Реформа
прокуратури”) зазначено, що метою реформування прокуратури є
приведення організації і порядку діяльності орг а нів прокуратури у
відповідність до ії ко н ституційних функцій, створення необхідних
правових умов для вдосконалення діяльності по захисту інтересів
громадян і держави, визначення гарантій правового статусу прокуратури
як єдиної самостійної системи, а також принципів і механізмів
взаємодії прокуратури з іншими органами державної вл а ди.
Відомо, що місце та роль державного органу в системі державної влади
визначається його цілями (завданнями), функціями та п о рвноваженнями.
Головні функції прокуратури Украіни сформульовані в новій Конституції
України сформульовані в новій Констит у ції Україні. В ст. 121
значиться, що прокур а тура України становить єдину систему, на яку
покладається :
1) підтримання державного обвинувачення в суді
2) представництво інтересів Михайленко О. Проблеми реформування
прокуратури України. //Право України, 1998. № 1. С. 78.. громадянина
або держави в суді у випадках, визначенних законом
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство
4) нагляд за додерженням законів при виконанні судових р і шень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’ язаних з обм е женням особистої
свободи громадян.
Розглянемо всі ці функції прокуратури
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21