Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Правовое положение хозяйственных объединений (Украина)Текст реферата Правовое положение хозяйственных объединений (Украина)

Страница: 2 из 21

технологічного ланцюга і залучення великих фінансових ресурсів.
nЛобірування інтересів підприємств. Більш успішно це може бути
зроблено не одним підприємством, а їх групою, яка має спільні
інтереси.
2. Загальна характеристика організаційноправових форм.
Об’ єднання підприємств здійснюється на добровільних засадах з
метою спільної діяльності на основі комерційного розрахунку та
самофінансування. Відповідно до ст. 3 Закону “Про підприємства в
Україні” підприємці можуть об’ єднувати свою виробничу,
наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить
антимонопольному законодавству. В зв’ язку з цим, однією із
важливих функцій Антимонопольного комітету України є проведення
аналізу діяльності існуючих і створюванних об’ єднань
підприємств, для виявлення, запобігання, обмеження та недопущення в їх
діяльності монополізму.
Об’ єднання є юридичн и ми особами і діють на підставі договору
або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками.
Підприємства, що входять до складу об’ єднань, також зберігають
за собою статус юридичної особи і не змінюють форми власності.
Об’ єднання не відповідають за зобов’ язаннями
підприємств, що входять до його складу і, навпаки, підприємства члени
об’ єднань несуть субсідіарну відповідальність за зобов’
язанням останніх, тобто якщо об’ єднання не в змозі виконати
свої зобов’ язання, то ці зобов’ язання виконують
підприємства засновники. Умови, розміри та порядок такої
відповідальності визначаються, як правило, в межах внеску кожного із
засновників у статутний фонд, що відображається у засновницьких
документах.
Об’ єднання виконує тільки ті функції і має тільки ті
поноваження, які йому делегували підприємстваучасники.
За учасниками об’ єднання зберігається право виходу з його
складу із збереженням взаємних зобов’ язань і договорів,
укладених із іншими підприємствами і організаціями.
Основним принципом у взаємовідносинах між учасникми об’ єднання
є добровільність при створенні об’ эднання. Юридичною формою її
виразу є засновницький договір і затверджений всіма членами об’
эднання статут.
В ньому, окрім загальних, вміщуються відомості про склад об’
єднання, основні цілі його діяльності, органи управління, порядок
прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення, за яких повинні
прийматься одноголосно або кваліфікованою більшістю голосів членів
об’ єднання. Це стосується, перш за все, питань про порядок
розподілу майна при ліквідації об’ єднання.
Об’ эднання створюються для спільного вирішення задач, що
стоять перед його учасниками, підвищення ефективності використання
матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі об’ єднання
зусиль та засобів, організації спільної діяльності, розподілу праці,
спеціалізації і кооперації, а також в цілях проведення інших заходів
виробничого, комерційного чи природоохоронного характеру.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21