Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 3 из 21

проявлятися у досить різних формах, за допомогою широкого кола
методів. Адже м’ яке д е регування з боку диригента оркестром
– це теж один з пр о явів влади, керівництва, заснованного на
владних ознаках. Тому стосовно визначення суті владних відносин дуже
велике значення мають питання, пов'язані з формами, методами. З а
собами здійснення влади Медведчук В. Державна влада в Україні:
сучасний стан та перспиктиви ро з витку. //Право України, 1998, № 4.
С. 5-6. .
Саме враховуючи викладене вище, і слід підходити до диференціації
влади у ході її конкретного дослідження. Здебільшого, за сферою її
застосування, владу диференціюють на політичну, економічну,
ідеологічну та загальносоц і альну, визначаючи при цьому особливий
статус державної влади, яку інколи навіть ототожнюють із владою, що є
неправильним. Виходячі з такої теор и тичної конструкції, Ко н
ституція України і проголосила у ст.5, що носієм влади і єдиним
джерелом влади в Україні є її народ, який здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади і місцевого самоврядування. Тобто
Конституція України оф і ційно визнала пануючою владою – владу
народу і затвердила верховенство цієї влади над усіма іншими. Це
вбачається у конст и туційному положені, що право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові Укр
а їни і ніким не може бути узурповане.
Відповідно до цього однією з найважливіших форм народовладдя є
безпосереднє здійснення влади народом шляхом всеукраїнс ь кого
референдуму, який може здійснюватися н а віть за народною ініціативою
на вимогу не меньш як трьох мільйонів громадян України.
У цьому розумінні хотілося б зауважити, що шлях держави України до
поглибшення безпосередніх форм здійснення влади нар о дом був би більш
послідовним, якби поряд з проголошенням народної ініціативи щодо
всеукраїнського реф е рендуму відбулося б конституційне встановлення
права законодавчої ініціативи з боку народу, як це передбач е
но,наприклад, в Австрії, Білорусі, Іспанії, Італії, Латвії та деяких
інших країнах. Сутність її полягає в тому, що певна кількість виборців
має право порушити перед парламентом питання про прийняття конкретного
закону, а предста в ницький орган зобов’ язаний розглянути ці
пропозиції.
Народ України може здійснювати владу також через органи державної
влади і органи місцевого самоврядування, що передбач е но ст.6-7
Конституції. При цьому державна влада в Україні, як відомо,
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, в и конавчу і
судову, тобто згідно з принципом розподілу влад. Принцип розподілу
влад – це модель побуд о ви державного апарату, у відповідності
з якою влада в державі повинна бути розподілена між законодавчими,
виконавчими та судовими органами, при цьому кожна з влад по відношенню
до інших самостійна і незалежна, що виключає можливість узурпації
всієї влади в державі якоюсь особою чи окремим органом. Отже, основна
ідея такого поділу полягає в запобіганні існуванню такої державної
структ у ри,