Читать онлайн работу по дисциплине: Налоги

Реферат Система роботи з розвитку мовлення в першокласниківТекст реферата Система роботи з розвитку мовлення в першокласників

Страница: 5 из 21

норми, учень вчиться правильності мовлення, опановує елементи його
стилістичної виразності, бо неграмотне мовлення не може бути
стилістично виразним.
Рівень правильності мовлення досягається учнями при засвоєнні
основних норм (вимовних, лексичних, граматичних) літературної мови.
С тилістична виразність і комунікативна доцільність спираються на
здобутки першого рівня — правильності. Але досягається він
дотриманням ще й інших вимог, за якими формуються такі якості мови, як
точність, логічність, ясність, чистота, виразність, різноманітність,
багатство виражальних засобів.
Точність одна з найважливіших ознак культури мови. Вона утримує нас
від зайвого говоріння. Ця ознака складається, з двох компонентів: а)
адекватне, об'єктивне мовне відображення дійсності; б) вживання слів і
висловлювань, узвичаєних для мовців, що володіють нормами літературної
мови.
Точності можна досягти, виконуючи дві вимоги:
1. Оформляти й виражати думку треба відповідно до предметів і явищ
дійсності, відповідно до понять про них. Слід пам'ятати, що в народі
здавна точність пов'язувалася з умінням чітко мислити, знанням об'єкта
мовлення, умінням зіставляти слово з особою, предметом, дією, явищем.
Слово має виражати найістотніше в них.
2. Обов'язковою умовою досягнення точності мови є увага до стилю і
жанру текстів, умов, середовища і колориту спілкування,
культурноосвітнього рівня мовців, бо в кожному типові мовного
спілкування рівень точності «свій», своя міра мовної правди й
неправди, і мовець повинен його відчувати. Наприклад, жартома сказане
в дружній бесіді слово може сприйматися адресатом як образа, якщо
вилучити його з контексту фантазійнодотепного, довірливого спілкування
і перенести на рівень офіційноділового, де «все правда» .
Логічність мовлення є його основною якістю, необхідною для успішного
здійснення пізнавальної та комунікативної функції мови. Розрізняють
логічність предметну і понятійну. Предметна логічність мовлення
полягає в тому, що смислові зв'язки та відношення між мовними
одиницями, які встановлюються в процесі мовлення, відповідають
смисловим зв'язкам і відношенням у реальному світі. Понятійна
логічність — це відображення структури логічної думки і її
розвитку в семантичних зв'язках, структурах і поєднаннях мовних
елементів, які використовуються у даному мовленні. Оскільки за
предметами та ознаками, явищами і процесами в нашій свідомості
формуються уявлення та поняття (і, навпаки, за уявленнями і поняттями
ми відтворюємо образи предметів та явищ за аналогією до відомих), у
мовленні обидва види логічності взаємопов'язані, двоєдині. Але в
конкретних формах і типах мовлення за обов'язкової наявності обох
яскравіше видно то один, то інший вид логічності. Наприклад, в описах
конкретних речей очевидною є предметна логічність, а в наукових
статтях виразною буде логічність понятійна.
Ясність мови визначається як її зрозумілість і забезпечується
точністю та логічністю. Ясним здаватиметься усне мовлення адресату,
якщо його мислення встигатиме
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21