Читать онлайн работу по дисциплине: Налоги

Реферат Формування взаємин між дітьми дошкільного вікуТекст реферата Формування взаємин між дітьми дошкільного віку

Страница: 5 из 21

орослі, а саме: батьки, вихователі. Найближчі дорослі створюють п
евний виховний простір, який відповід ає умовам духовності, захисту,
раціонального дозування позитивних та негативних переживань, що давало
б дитині відчуття впевненості в собі та людях, які оточують. Дорослий
презентує для дитини суспільство, займає центральне місце в д уховному
світі дитини, виступає носієм знань, умінь, моральних ц інностей, а з
іншого боку безпосереднім організатором виховного п роцесу . [ 28 ]
Перебування дитини в людськом у оточенні сприяє становленню
соціального досвіду, соціальної к омпетентності, досвідченості, (
обізнаності; у дошкільника формуються певна соці альна поведінка,
здатність бути адекватним ситуації, вимогам і сподіванням авторитетних
дорослих; розвиваються соціальні потреби, здібності, м отиви поведінки
та діяльності. Зна чення соціального розвитку для особисті сн ого
становлення полягає, передусім у формуванні соціальної компетентності
гарантує усвідомлення дитиною того, як слід себе поводити, щоб бути
гармонійною, співзвучною з іншими, почувати себе в будьякому
товаристві комфортно.
Сім'я і дитячий садок мають свою специфіку, особливості впливу на
дитину, свої виховні засоби. Ці осередки не взаємовиключають один
одного й не конкурують між собою, а взаємодоповнюють і коригують
впливи один одного.
У взаєминах з батьками педагоги прагнуть керуватись такими принципами
побудови стосунків, як принцип єдності й наступності, відмовляються
від принципів паралельних взаємин, спроб підмінити один одного.
Партнерство педагогів і батьків партнерство рівних учасників
спілкування, які прагнуть оволодіти мистецтвом спільної дії,
налагодити співробітництво.
Ф ормування соціальної компетентності дошкільника розпочинається в
родині та продовжується в дошкільному закладі. Тому соціальний
розвиток дитини залежить від спільни х зусиль батьків та педагогів.
Однак людина стає лю диною лише взаємодіючи з людьми.
„Свідомість закону, моральне розуміння волі закладається лише
спільності, у контексті з людьми, підкреслює Софія Русова. Для окремої
особи, відірваної від громадського життя, не існує закону, не
виявляється безумовної ідеї добра. Лише в спільності, у спільному
житті всіх людей складається моральний і юридичний закон, моральні
завдання та обов'язки" [ 52 ]. Тому у вихованні гуманізму Софія
Федорівна чільне місце надає оточенню дитини, оскільки з оточення діти
„переймають усе, у чому бачать якийсь інтерес, переймають і
добре, і зле, красне й іншого разу бридке. Чере з те й треба, щоб вони
у своєму оточенні бачили найбільше добра і краси" [ 52 ]
Особливого значення С Русова надає сімейному оточенню, оскільки
„родинне виховання найкраще , бо в його основі лежить ласка
матері". Мати, яка є „найкращим керманичем розвитку психології
дитини, природна вихователька своїх дітей, яка інший раз і без
наукової підготовки, інстинктом уміє ч итати в дитячій душі й розуміти
її. У сім'ї виховується повага до старших, взаємодопомог а, співчуття.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21