Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 5 из 21

тії”. Вона раніше традиційно об’ єднувала всю систему рад з
верху до низу й виконувала не тільки законодавчі, а й управлінські та
інші функції, що не відповідає її сьог о днішньому статусу, але це ми
спостерігаємо і тепер.
Враховуючи вимоги теорії парламентаризму, принципу розподілу влад,
слід дійти висновку, що структурноорганізаційна м о дель парламенту в
Україні повинна бути двопалатною. При цьому існування другої палати в
складі парламенту необхідно пов’ язувати з представництвом
територій у Верховній Раді України. А це у свою чергу дасть можливість
: більш повно врахув а ти місцеві інтереси і потреби на
загальнодержавному рівні; налагодити через цю структуру оперативний
зв’ язок між загальн о державними і місцевими органами; дасть
останнім можливість самим вирішувати дійсно актуальні питаня місцевого
рівня; спри я тиме посиленню є д ності державного керівництва
імісцевого самоврядування; у законодавчій роботі сприятиме врахуванню
більшої кількості чинників, яківпливатимуть на практичну реалізацію
законів.
Слід зазначити, що в процесі підготовки проекту Ко н ституцїї України
1996р. питання про створення двопалатного парламенту обговорювалося як
на засіданнях робочої групи з питаннь підготовки нової Конституції,
так і у Конституційній комісії, о д нак, на жаль, воно не дістало
необхідної підтримки за мотивом, що це сприятиме поширенню місництва,
а тому заважати пос и ленню державного керівництва. На мою думку життя
довело безпідставність такого підходу.
Виконавча влада в Україні покликана відпрацьовувати шляхи і засоби
реалізації законів, займатися поточним управлінням, у процесі якого
здійснювати розпорядчу діял ь ність. При цьому одним з найважливіщих
завдань держави є забезпечення невтручення інших державних органів у
сферу діяльності виконавчої влади, що стверджувало багато класів
теорії парламентаризму.
Проте, хоча Конституція України ліквідувала верховенство однієї влади
над іншою, вона все ж встановила, що Кабінет Мін і стрів України
відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і
підзвітний Верховній Раді України.
Підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів Верховній Раді
України проявляється, наприклад, у затвердженні оста н ньою Державного
бюджету України та внесенні змін до нього, у організації контролю за
виконанням Держ а вного бюджету України та прийнятті рішення щодо
звіту про його виконання.
Із зазначеного, однак, не можна робити висновок, що Кабінет Міністрів
перебуває наче у “подвійній підлеглості” – як Пр е
зиденту держави, так і Верховній Раді. Такий пі д хід є помилковим,
оскільки сенс прнципу розподілу влад у тому, що кожна з гілок влади
– як законодавча, так і виконавча – має свій особливий,
тільки їй притаманний конст и туційний статус.
Центральні органи виконавчої (міністерства, комітети, відомства)
здійснюють відповідне галузеве, міжгалузеве та інше управління
окремими напрямами соціальноекономічного і політичного життя країни.
Виконавчу
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21