Читать онлайн работу по дисциплине: Бухгалтерский учет и аудит

Реферат бухгалтерська експертиза операцій з цінними паперамиТекст реферата бухгалтерська експертиза операцій з цінними паперами

Страница: 6 из 6

власників цінних паперів, достовірності цінних паперів, операцій з
виплати дивідендів.
Важливим аспектом судовобухгалтерської експертизи операцій із цінними
паперами є перевірка звітності, тому, проводячи експертизу, необхідно
звернути увагу на правильне оформлення та відповідність даних
звітності емітентів цінних паперів.
Ринки цiнних вiдiграють важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та
кредиту. Досвiд останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що
iснування розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох
ситуаціях може стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов’
язано з тим, що наявність значної кiлькостi різних цінних паперiв
допомагає зв’ язати частину невитрачених грошових ресурсiв
споживачiв, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в
положення, що забезпечує їх збереження. За недостатнього розвитку (
або вiдсутностi ) ринку цінних паперів може скластися драматична
проблема розміщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.
Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без
розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового
становища у зв’ язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави
постає необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення
та “переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку
цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й
успішного проведення ринкових реформ.
Список використаної літератури
Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні», затвердженим постановою ВР України від 30.10.1996 р. №
448/96-ВР
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»,
затвердженого постановою ВР України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (у
редакції Закону від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР) (зі змінами і
доповненнями)
Мумінова -Савіна Г. Г. Судовобухгалтерська експертиза : Навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. —
268 с.
Ксімлик М. І. Судова бухгалтерія: Підручник. К.: Атіка, 2001. С. 97.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6