Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 6 из 21

владу на місцях здійснюють мі с цеві державні адміністрації, голів
яких пр и значає на посаду і звільняє з посади Президент України.
На сучасному кризовому етапі розвитку України для поліпшення
оперативного керівництва важливо значно посилити роль вик о навчої
влади у вирішенні актуальних питаннь життя суспільства, але це аж ніяк
не може робитися за рахунок інших гілок вл а ди.
Надзвичайно важливе місце у системі розподілу влад посідає судова
влада. З цього приводу заслуговує на увагу положення ст.6 Конституції
України, де вперше у нашій практиці застосоване визначення
“судова влада” яка є складовою частиною принц и пу розподілу
влад у правовій державі. Відповідно до цього за органами суду
визначається сам о стійність і незалежність у здійсненні правосуддя,
забороняється здійснення функцій правосуддя будьякими іншими
державними органами чи посадовими ос о бами. Конституція України
суворо заборонила створення будьяких надзвичайних та особливих судів.
Суди є різними за своєю юрисдикцією, але усі вони врешті – решт
мають одне призначення – захист прав і свобод громадян,
конституційного ладу нашої країни, національної безпеки, дотримання
законності і справедливості у суспільстві. При цьому забезпечення
реалізації п е редбачених Конституцією України прав і свобод людини і
громадянина становить головний зміст діяльності органів судової вл а
ди. Адже згідно з Конституцією юрисдикція судів п о ширюється на всі
правовідносини, що виникають у державі, тобто судовому захисту
підлягають усі права, свободи та обов’ язки громадян.
Найактуальнішими завданнями сьогодення стосовно зміцнення судової
влади та підвищення ефективності її праці слід вваж а ти, на мою
думку, створення системи апеляційних судів, а також системи
спеціалізованих судів, що сприятиме підвищенню пр о фесійногорівня при
розгляді відповідних судових справ; перебудова відповідно до
Конституції України діяльності судів заг а льної юрисдикції, утворення
Вищої ради юстиції та кваліфікаційних комісій суддів; вдосконале н ня
системи підготовки суддів тощо.
Особливо тепер, у перехідний період життя суспільства, доцільно
поставити питання про створення в Україні особливої ко н
трольнонаглядової влади, що сприяло б консолідації зусиль у цій дуже
важливій сфері суспільного життя. Функціональним пр и значенням цих
органів у загальному плані слід вважати захист і охорону
конституційного ладу України. Що ж до системи цих органів, то вона
повинна бути побудованна на засадах принципу координації зусиль вже
існуючих державних структур, які у різних сферах життя, ві д повідно
до своїх повноважень, здійснюють контрольнонаглядові функції
В.Медведчук, Державна влада в Україні: сучасний стан та перспиктиви ро
з витку. Право України, 1998, 4, ст.5-9.
.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Державна влада характеризується як вияв державноі організаціі
суспільства, включає в себе особливості держави і характ е ризується
поширеністю за територією, універсалбністю, самостійністю,
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21