Учебная работа по дисциплине Полиграфия

Реферат Цивiльний та арбiтражний процесТекст реферата Цивiльний та арбiтражний процес

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ
“ЦИВІЛЬНИЙ ТА АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС”
студента заочного факультету
3 курсу
групи “Правове забезпечення АПК”
Шатова Сергія Леонідовича
987159
м. Суми 2000 р.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Поняття цивільного процесуального права. Предмет і метод
ЦПП це сукупність і система правових норм, предметом регулювання
котрих є суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних
справах. Ці відносини визначають процесуальний порядок виробництва в
цивільних справах, встановлений ЦПК і іншими законами України. Цей
порядок складається з виробництва по розгляду і рішенню справ по
спорах, котрі виникають з цивільних, сімейних, трудових і інших
правовідносин, справ, котрі виникають з адміністративноправових
відносин, і справ окремого виробництва, тобто з виробництва по
цивільних справах.
Предметом цивільного процесуального права є процесуальний порядок
виробництва по цивільних справах. Він визначається: системою
процесуальних дій, котрі виконуються судом, органом судового
виконання, учасниками процесу; змістом, формою, умовами виконання
процесуальних дій; системою цивільнопроцесуальних прав і обов'язків
суб'єктів правовідносин, котрі визначають зміст цивільнопроцесуальних
дій; гарантіями реалізації цивільнопроцесуальних прав і обов'язків.
Система ЦПП це сукупність норм і інститутів галузі права, зумовлених
предметом правового регулювання. Вона визначається структурою ЦПК і
складається з двох частин загальної і особливої. Загальна об'єднує
норми і інститути ЦПП, котрі мають значення для всієї галузі, всіх
видів виробництва і стадій цивільного процесу (розділи I і II ГПК). У
особливу частину включені норми і інститути, котрі регулюють порядок
розгляду і рішення справ по стадіях судочинства (розділи III-VI ГПК).
Цивільнопроцесуальні правовідношення це врегульовані нормами ЦПП
відносини, котрі виникають між судами і органами судового виконання як
між собою, так і з учасниками процесу громадянами і юридичними особами
в цивільному судочинстві.
Дані відносини мають вольовий характер. Це виявляється в тому, що
вони забезпечують правовий зв'язок двох осіб між собою одна має право
вимагати від іншої певних процесуальних дій, а та, в свою чергу
зобов'язаний діяти відповідним образом або стриматися від дій. Однак
права і обов'язки суду і органу судового виконання у відносинах з
іншими суб'єктами характеризуються особливістю, котра полягає в тому,
що вони відображають їх владні повноваження як державних органів
судової влади, котрі здійснюють правосуддя і примусове виконання
судових рішень.
У судочинстві по конкретній цивільній справі виникають не одні
комплексні правовідносини, а система численних процесуальних
правовідносин між його суб'єктами по схемі суд позивач, суд
відповідач, суд прокурор, суд свідок і т. д.
Цивільнопроцесуальні правовідношення характеризуються наступними
Страницы: 0 1 2 3