Учебная работа по дисциплине Международные отношения

Реферат Менеджмент ВАТ ДонцементТекст реферата Менеджмент ВАТ Донцемент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ.
ЗВІТ
про комплексну з фаху та передвипускну практику студента
спеціальності „Менеджмент організацій”
(спеціалізація „Менеджмент у виробничій сфері)
Торез 2006
Зміст
Вступ.................................................................
.................... ........................ стор.
1.Характеристика
підприємства…………….…………
….........................стор.
1.1.Стисла характеристика
підприємства………………………
3;…….стор.
1.2.Організаційна структура
підприємства………………………
3; …...стор.
2. Характеристика видів діяльності, здійс нювані на
підприємстві…….стор.
2.1.Основні види діяльності, здійснюван і на підприємстві
…………...стор.
2.2. Основні технікоекономічні пок азники
підприємства…………….стор.
3. Аналіз плану виробництва продукції.............................
.........................стор.
4. Основні виробничі фонди підприємства.......................
.........................стор.
4.1. Структура основних виробничих фондів
підприємства…………..стор.
4.2.Аналіз використання основних виробни чих фондів підприємства.
стор.
4.3.Аналіз трудових ресу
рсів………………….…………
;……………....стор.
5. Доходи та витрати підприємства від здійснюваних
видів діяльності
……………………………
3;……………………...….стор.
5.1.Аналіз доходів підприємства…
……………………………
3;….….стор.
5.2. Аналіз витрат підпр
иємства…………………………
33;……..…….стор.
6.Оцінка фінансового стану підприємства .......................
........................ стор.
6.1.Аналіз ліквідності пі
дприємства…………………………
……..…стор.
6.2.Аналіз платоспроможнос ті
підприємства………………………
3;стор.
7.Індивідуальне завдання
..................................................
.........................стор.
7.1.Стратегія розвитку п
ідприємства…………………………
;……….стор.
Висновок.............................................................
................. ........................стор.
Список використаної літератури .....................................
.........................стор.
Додатки
3
Вступ
Метою практики є оволодіння навиками практичного застосування знань
щодо організації і управління господарчою діяльністю підприємства.
Завданням практики є вивчення:
питань організації і управління
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12