Учебная работа по дисциплине Металлургия

Реферат Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережіТекст реферата Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ОТП
___________/Xxxxx Ф.А./
«_____» ____________2009р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
освітньокваліфікаційного рівня магістр
Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі
нейронної мережі»
затверджена наказом по НТУ «ХПІ» від “ 21 ” жовтня 2009 г.
№ 2725-III
Шифр роботи XXX23.2725-ІІІ.
Виконавець
Керівник
Харків 2009
РЕФЕРАТ
Звіт з дипломної роботи: 141с., 45 рис., 19 табл., 61 джерело.
Об’ єкт дослідження – система керування на основі
нейронної мережі.
Мета роботи – розробка та моделювання роботи системи керування
на основі нейронної мережі, що відповідає сучасним вимогам до систем
керування нелінійними об’ єктами..
Система керування є важливою частиною електроприводу асинхронного
тягового двигуна дизельпотягу. Запропонована структура системи
керування на основі нейронної мережі дозволяє вирішити ряд задач
оптимізації функціонування електроприводу, які складно вирішити за
допомогою застосування інших систем керування.
У роботі проведене моделювання досліджуваних об’ єктів засобами
пакету Matlab, приведені результати дозволяють оцінити як основні
параметри та характеристики системи керування, так і роботу даного
об’ єкту в цілому, зробити висновки про доцільність використання
запропонованої архітектури.
У даному напрямку потребуються подальші дослідження з метою
оптимізації функціонування.
Ключові слова: тяговий асинхронний двигун, система керування, система
автоматичного регулювання, регулятор, модель, нейрорегулятор,
перерегулювання, моделювання.
ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
П – регулятор – пропорційний регулятор
ПІрегулятор – пропорційноінтегральний регулятор
ПІДрегулятор – пропорційноінтегральнодиференційний регулятор
САК – система автоматичного керування
САР – система автоматичного регулювання
СГ – синхронний генератор
СК – система керування
ТАД – тяговий асинхронний двигун
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»
Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ОТП
___________/ Xxxxx Ф.А./
«_____» ____________2009р.
ЗАВДАННЯ
на виконання дипломної роботи
освітньокваліфікаційного рівня магістр
студентці
1 Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі
нейронної мережі»
2 Зміст завдання Аналіз методів та критеріїв якості; розробка моделей
об’ єкта керування в середовищі Matlab; розробка системи
керування електроприводу з використанням методів нечіткої логіки та
нейроконтролерів; розробка регуляторів системи керування з
використанням нейронних мереж. Дослідження систем керування.
3 Вихідні дані для
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21