Учебная работа по дисциплине Педагогика

Реферат Шпори з політекономіїТекст реферата Шпори з політекономії

1. Політекономія як політична наука
1. Політична економія вивчає всю систему економічних відносин в їх
єдності і взаємодії з обмеженими продуктивними силами та політичними,
ідеологічними і соціальними інститутами суспільства. Вона, пізнаючи
закони, показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий
вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари і
послуги, розподіляти й обмінювати їх з метою максимального задоволення
потреб людей.
2. Політичну економію вивчають, тому що вона: а) розкриває
соціальноекономічну сутність суспільства та ступінь його розвитку; б)
виявляє закони і принципи, які регулюють поведінку людей та їх
відносини у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання
різноманітних благ; в) озброює суспільство економічними знаннями,
необхідними для прийняття правильних фундаментальних рішень.
3. Політична економія використовує різноманітний інструментарій для
дослідження економічного життя суспільства: всезагальні методи та
різні конкретні способи і прийоми. До останніх належать: метод
наукової абстракції, індукція і дедукція, принципи єдності логічного й
історичного, статистичні спостереження, збирання й упорядкування
фактів, моделювання процесів, складання графіків, використання
числових і алге
браїчних прикладів та ін.
4. Виведені економістами узагальнення називаються
„теоріями”, „категоріями”, «законами»,
«принципами», «моделями». Формулювання цих узагальнень становить
завдання політичної економії.
5. Позитивна політекономія описує факти, наявні процеси і відносини
в даній економіці. Нормативна політекономія уособлює в собі оцінні
судження («що має бути»).

6. Політична економія виконує перш за все пізнавальну функцію: вивчає
і пояснює процеси та явища економічного життя на основі наукового
доказу. Крім того, політекономія виконує практичну, ідеологічну та
теоретикометодол
огічну функції.
5. Економічні інтереси, його об’ єкт і функція
Економічні інтереси та їх структура. Люди, домогосподарства,
підприємства та інші струк
тури суспільства, вступаючи між собою у
зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі,
що інтерес, поперше, є похідним від категорії «потреба » і,
подруге, виступає як форма прояву економічних відносин людей.

Економічний інтерес — це реальний, зумовлений економічними
відносинами та принци
пом економічної вигоди мотив і стимул
соціальних дій людей щодо задоволення потреб.
Економічний інтерес є перш за все породженням і соціальним проявом
потреби, її усвідомленням. Але реалізуються інтереси через трудову,
господарську діяльність людей, їхні економічні відносини.
У навчальній літературі можна зустріти дещо інші трактування
економічного інтересу: «Економічний інтерес — це вигода, якої
досягають у процесі реалізації економічних відносин» (Гальчинський А.
С, Єщенко П. С, Палкін Ю. I . Основи економічних знань. — К.,
1999. — С. 63); «Економічні
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Узнать ЦЕНУ

Оставьте вашу заявку и Вы узнаете
ЦЕНУ выполнения диссертации, дипломной, курсовой, реферата