СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ЛИЦЕНЗИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ «КРОК-3. СТОМАТОЛОГИЯ»

УДК 614
<Young Scientist» • № 7 (10) • july, 2014
119
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ
«КРОК-3. СТОМАТОЛОГІЯ»
Кузняк Н.Б., Бамбуляк А.В., Гончаренко В.А., Дмитренко Р.Р.
Буковинський державний медичний університет
У статті показано, що ефективність підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3. Стоматологія» визначається якістю навчання на профільних кафедрах з використанням сучасних комп'ютерних технологій.
Ключові слова: інтернатура, тестовий контроль, дистанційне навчання, ліцензійний інтегрований іспит «Крок-3. Стоматологія».
Вступ. Одним із засобів контролю якості навчання в інтернатурі є ліцензійний інтегрований іспит «Крок-3.Стоматологія». Підготовка до його складання наразі включає використання сучасних комп'ютерних технологій, а саме тестування лікарів-інтернів за відкритою інформаційною базою в інтернеті в системі дистанційного навчання «Moodle. Крок-3. Стоматологія» [1, 2]. Досвід використання комп'ютерних засобів навчання набуває актуальності в сучасних умовах та дозволяє покращити якість професійної підготовки медичних спеціалістів. Основні переваги подібної системи полягають у заохоченні та спонуканні лікарів-інтернів до регулярної напруженої роботи під час їх професійної підготовки [3, 4].
Мета дослідження. Оцінити ефективність та якість підготовки до тестового ліцензійного іспиту «Крок-3» лікарів інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на факультеті післядипломної освіти БДМУ за 2011-2014 роки.
Матеріал і методи. До аналізу включені результати навчання в інтернатурі випускників БДМУ, які проходили первинну спеціалізацію за фахом «Стоматологія» упродовж 2011-2014 рр. Як впливові чинники, що визначали результативність підготовки до іспиту «Крок-3. Стоматологія», оцінювали вхідний рівень знань результати написання комплексної контрольної роботи на початку навчання в інтернатурі та результати тестування в системі «Moodle» «Крок-3. Стоматологія» за буклетами попередніх років та за буклетами створеними на основі відкритих баз тестових завдань Центру тестування при МОЗ України 2012-2013 років. Отримані дані аналізувалися методами варіаційної статистики, з використанням програми «Statistica 6.0.»
Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно опрацьованих даних відсоток правильних відповідей з комплексної контрольної роботи для визначення вхідного рівня знань лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія» у 2012 році становив 58,9% у порівнянні з 61,6% у 2013 році.
Оцінюючи результати тестування лікарів-інтер-нів під час підготовки до ЛІІ «Крок-3. Стоматологія» в системі дистанційного навчання «Moodle» «Крок-3. Стоматологія» за буклетами двох попередніх років (для випускників 2013 року враховувались результати тестування за буклетами 2010 та 2011 років, а для випускників 2014 року - 2011 та 2012 років) та буклетами створеними на основі відкритих баз тестових завдань Центру тестування ми отримали наступні показники. Так, лікарі-інтерни 2011-2013 років навчання за буклетом 2010 року мали середній показник - 76,8%; за буклетом 2011 року -77,4%; за буклетом створеним на основі відкритих
баз тестових завдань 2012 року (140 тестових завдань) - 73,4%; за буклетом створеним на основі відкритих баз тестових завдань 2012 року (200 тестових завдань) - 73,9%. Відсоток вірних відповідей у лікарів-інтернів 2012-2013 навчальних років за буклетом 2011 року становив - 80,2%; за буклетом 2012 року - 81,2%; за буклетом створеним на основі відкритих баз тестових завдань 2013 року (140 тестових завдань) - 74%; за буклетом створеним на основі відкритих баз тестових завдань 2013 року (200 тестових завдань) - 78,2% (рис. 1).
Рис. 1. Результати тестування лікарів-інтернів в системі дистанційного навчання «Moodle»
Результати проведеного нами аналізу засвідчили, що майже всі лікарі-інтерни зі спеціальності «Стоматологія» у 2012-2013 роках позитивно склали ліцензійний інтегрований іспит «Крок-3. Стоматологія». Так, у 2012 році з 113 лікарів-ін-тернів, які були допущені до складання іспиту, негативний результат отримали 2 лікарі-інтерни, у порівнянні з 2013 роком, коли з 95 лікарів-інтер-нів не склав лише 1. Результати складання іспиту «Крок-3. Стоматологія» лікарями-інтернами у 2012 та 2013 роках позитивно асоціювалися з результатами роботи на сервері дистанційного навчання «Moodle».
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Результати результати Результати ЛІІ
вихідного рівня тестування в "Крок 3.
знань, % системі Стоматологія", %
"Moodle", %
Інтерни 2011-2013 н.р.
Інтерни 2012-2014 н.р.
Рис. 2. Динаміка результатів підготовки лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок-3. Стоматологія»
© Кузняк Н.Б., Бамбуляк А.В., Гончаренко В.А., Дмитренко Р.Р., 2014
МЕДИЧНІ НАУКИ
МЕДИЧНІ НАУКИ
120
«Молодий вчений» • № 7 (10) • липень, 2014 р.
Враховуючи показники вхідного рівня знань лі-карів-інтернів (випускники 2013 року - 58,9%, 2014 року - 61,6%), результати тестування на сервері дистанційного навчання «Moodle» (випускники 20І3 року - 75,4%, 2014 року - 78,4%) та офіційні результати складання ЛІІ «Крок-3. Стоматологія» (випускники 2013 року - 78,1%, 2014 року - 80,5%) спостерігалася позитивна динаміка (рис. 2).
Не встановлено вірогідного кореляційного зв'язку результатів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» із формою навчання за контрактом чи на умовах державного замовлення. Це, напевно, свідчить про роль інших чинників на післяди-пломному етапі, серед яких форма навчання має другорядне значення. слід зазначити, що на відміну від результатів до дипломного навчання, на після-депломному його етапі втрачає свою впливовість на успішність лікарів-інтернів такий чинник, як
форма навчання (за державним замовленням чи за умовами контракту). Не встановлено її вірогідних кореляційних зв'язків із результатами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3», що мабуть підкреслює значеня інших, нематеріальних, чинників у формуванні мотивації до навчаннялікарів-інтер-нів-стоматологів.
Висновки. Таким чином, підготовка лікарів-ін-тернів зі спеціальності «Стоматологія» до складання тестового ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» на факультеті післядипломної освіти БДМУ здійснюється як системний керований процес, що включає різні форми етапного проміжного контролю. Багаторазове тренувальне тестування на сервері дистанційного навчання активізує зусилля інтернів з підготовки до іспиту, підвищує продуктивність навчання, а головне, спрощує й оптимізує систему контролю та самоконтролю.
Список літератури:
1. Система забезпечення якості підготовки медичних кадрів в Україні /І.Є.Булах, О.П. Волосовець, В.М. Казаков [та ін.] // Книга плюс, 2007. Київ. - с. 40.
2. Підкасистий П.І. Комп'ютерні технології в системі дистанційного навчання / П.І. Підкасистий, О.Б. Тищенко // Педагогіка. - 2000. - № 5. - С. 7-12.
3. Анісімов А.М. Робота в системі дистанційного навчання Moodle. / А.М. Анісімов // Навчальний посібник. 2-е вид. випр. та доп. - Харьків, ХНАГХ, 2009. - 292 с.
4. Медична освіта в світі та в Україні /І.Є.Булах, О.П. Волосовець, В.Ф. Москаленко [та ін.] // Книга плюс, 2007. Київ. -
С. 384
Кузняк Н.Б., Бамбуляк А.В., Гончаренко В.А., Дмитренко Р.Р.
Буковинский государственный медицинский университет
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ЛИЦЕНЗИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ «КРОК-3. СТОМАТОЛОГИЯ»
Аннотация
В статье показано что эффективность подготовки врачей-интернов к лизензионному интегрированному экзамену «Крок-3. Стоматология» определяется качеством подготовки на профильных кафедрах с использованием современных компьютерных технологий.
Ключевые слова: интернатура, тестовый контроль, дистанционное обучение, лицензионный интегрированный экзамен «Крок-3. Стоматология».
Kuzniak N.B., Bamuliak A.V., Goncharenko V.A., Dmytrenko R.R.
Bukovinian State Medical University
DISTANCE LEARNING SYSTEM AS AN EFFECTIVE PART OF THE PREPARATION OF DOCTORS-INTERNS
TO INTEGRATED LICENSING EXAMINATION «KROK-3. STOMATOLOGY»
Summary
The article shows that the effectiveness of training of doctor-interns to integrated licensing examination «Krok-3. Stomatology» depends on the quality of training in specialized departments, using modern computer technology. Keywords: internship, test control, distance learning, integrated licensing exam «Krok-3. Stomatology».